دوره دو روزه شخصیت شناسی و ارتباط موثر

گزارش کارگاه دو روزه شخصیت شناسی mbti و ارتباط موثر:

گزارش کارگاه ارتباط موثر تهران  : روزهای 5 شنبه 31 خرداد و جمعه 1 تیر ماه (سال 97) کارگاه دو روزه در دفتر مجموعه مثبت زندگی برگزار شد....

ادامه مطلب